8 tháng, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 99,3% dự toán năm

Theo ước tính, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2022 đạt 197,6 nghìn tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán năm.

Tổng cục Thống kê dẫn nguồn Báo cáo tình hình thực hiện Ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2022 của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 106 nghìn tỷ đồng.

thu chi ngân sách 8 tháng

Tổng thu ngân sách 8 tháng tăng 19,4% so cùng kỳ

Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2022 đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với một số khoản thu chính, thu nội địa tháng 8/2022 ước đạt 78,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 954,6 nghìn tỷ đồng, bằng 81,1% dự toán năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 8/2022 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 51,1 nghìn tỷ đồng, bằng 181,2% dự toán năm và tăng 98,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8/2022 ước đạt 16,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 197,6 nghìn tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán năm và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 123,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 956,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán năm.

"Chi ngân sách Nhà nước 8 tháng tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định", Báo cáo thông tin.

Trong đó, chi thường xuyên 8 tháng năm 2022 đạt 677,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 212,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% và tăng 13,3%; chi trả nợ lãi 65,3 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% và giảm 9,4%.

Hoàng Phương