Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Thư ký giúp việc và thành viên Nhóm cộng tác viên.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trình bày tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2021, đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết mặc dù theo kế hoạch Ban Chỉ đạo sẽ thực hiện rất nhiều hoạt động nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chỉ tập trung được cho hoạt động tuyên truyền, viết tin, bài đăng tải lên Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

ban chi dao 1

Về định hướng hoạt động năm 2022, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, viết tin, bài về những thành tựu, đột phá của ngành Công Thương trong giai đoạn vừa qua và trong thời gian tới, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo trong văn kiện Đại hội Đảng XIII, các Hội nghị Trung ương khóa XIII và các bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ cán bộ của các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại một số đơn vị thuộc Bộ. Ngoài ra, sẽ tăng cường kết nối với hệ thống truyền thông của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương để lan tỏa các bài viết về ngành.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm cộng tác viên đã phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến về phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2022.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Ban Chỉ đạo quán triệt ngành Công Thương có vai trò hết sức quan trọng tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối liên quan đến chính sách kinh tế vĩ mô, vi mô, rất nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Do đó, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với lĩnh vực Công Thương là việc làm thường xuyên, liên tục, có hệ thống, chiều sâu, không chỉ hình thức.

ban chi dao 2

Để thực hiện tốt công tác này, yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm cộng tác viên và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Yêu cầu cần phải cập nhật thường xuyên, kịp thời những chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước và của ngành, thông tin phải được tiếp nhận một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Để đấu tranh có hiệu quả cần có nhận thức chống, xây rõ ràng.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu phải xác định 3 mục tiêu: Thứ nhất phải xác định được những vấn đề trọng tâm cần giải quyết; Thứ hai là phải cung cấp được các thông tin chính thống, kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, giải pháp của ngành và thứ ba là tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm.

Về nội dung, cần tập trung lan tỏa thông tin chính thống, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, kết quả thực hiện những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngành; đi sâu, phân tích, cung cấp những thông tin cần thiết ở những điểm mới, điểm khó, điểm nhạy cảm cả trong nhận thức và hành động mà xã hội quan tâm; có thể đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái hoặc đấu tranh gián tiếp thông qua cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác.

Hình thức và lực lượng đấu tranh phải đa dạng, thông qua truyền thông, báo ngành, liên kết các tờ báo khác ngoài ngành, các tạp chí khoa học, thông qua hoạt động của các Viện nghiên cứu, qua phim ảnh, mạng xã hội, qua sinh hoạt, hoạt động của các đoàn thể.

Cuối cùng, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm cộng tác viên, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nâng cao được chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương