Bô Công Thương chính thức bãi bỏ Thông tư 28 về hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BCT chính thức bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới.

Thông tư số 08/2022/TT-BCT được ban hành dựa trên căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Đồng thời Thông tư 08 được ban hành cũng dựa trên căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Thông tư số 08/2022/TT-BCT nêu rõ bãi bỏ toàn bộ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới.

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Thông tư số 08/2022/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Thanh Xuân