Bộ Công Thương xin ý kiến đối với Dự thảo quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5642/BCT-DKT về việc xin ý kiến đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch năng lượng quốc gia). Trong quá trình xây dựng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị Tư vấn xây dựng Quy hoạch năng lượng quốc gia (Liên danh Viện Năng lượng và Viện Dầu khí Việt Nam) tổ chức các cuộc hội thảo, gửi Văn bản (số 9487/BCT-DKT ngày 09 tháng 12 năm 2020 và số 1177/BCT-DKT ngày 04 tháng 3 năm 2021) xin ý kiến các Thành viên Hội đồng thẩm định, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và tiếp thu, hoàn thiện nội dung của Quy hoạch năng lượng quốc gia. 

Trên cơ sở triển khai các cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), ý kiến kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch năng lượng quốc gia đồng bộ với Quy hoạch điện VIII và phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ. 

Căn cứ quy định tại Điều 19, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và Điều 30 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy Hoạch, Bộ Công Thương xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy hoạch năng lượng quốc gia đã được hoàn thiện.

Thanh Xuân