Bội chi NSNN năm 2020 dự kiến 3,44%GDP

Bộ Tài chính xây dựng dự toán NSNN năm 2020 trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,8%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng dưới 4%; giá trị GDP khoảng trên 6,8 triệu tỷ đồng; giá dầu thô 60 USD/thùng.

 

Dự toán thu nội địa: 1.264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối NSNN
Dự toán thu nội địa 1.264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu NSNN

Dự toán thu NSNN

Dự kiến dự toán thu cân đối NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4%GDP. Cụ thể:

Dự toán thu nội địa: 1.264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối NSNN, tăng dần qua các năm (bình quân giai đoạn 2016-2018 khoảng 80,5%, năm 2019 ước 82%); trong đó: thu tiền sử dụng đất 95,9 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 31,7 nghìn tỷ đồng, thu nội địa từ thuế, phí đạt 1.018,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 12,5% so với ước thực hiện năm 2019 (đã loại trừ một số nguồn thu lớn đã đi vào ổn định, khó có mức tăng trưởng cao).

Dự toán thu dầu thô: 35,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng (-25%) so với ước thực hiện năm 2019, chiếm 2,3% tổng thu cân đối NSNN và giảm dần qua các năm (bình quân giai đoạn 2011-2015 khoảng 13%, giai đoạn 2016-2018 khoảng 4%, năm 2019 ước 3,2%); trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước là 9,02 triệu tấn, giá dự toán 60 USD/thùng.

Dự toán thu dầu thô: 35,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,3% thu NSNN
Dự toán thu dầu thô 35,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,3% thu NSNN

Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: 208 nghìn tỷ đồng, giảm 3 nghìn tỷ đồng (-1,4%) so với ước thực hiện năm 2019, chiếm 13,8% tổng thu cân đối NSNN và giảm dần qua các năm (bình quân giai đoạn 2011-2015 khoảng 17%, giai đoạn 2016-2018 khoảng 15%, năm 2019 ước 14,5%).

Dự toán thu viện trợ: 5 nghìn tỷ đồng.

Dự toán chi NSNN

Nguyên tắc, định hướng bố trí dự toán chi NSNN năm 2020 như sau:

Thứ nhất, tăng tỷ trọng chi ĐTPT trong tổng chi NSNN, ưu tiên bố trí tăng chi ĐTPT của NSTW; bố trí đảm bảo các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với quyết tâm thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ hai, bố trí chi trả lãi đầy đủ, đúng hạn. Quản lý chặt chẽ các khoản vay, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Thứ ba, thực hiện cải cách tiền lương theo phương án từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng 7,38%), lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng.

Thứ tư, bố trí chi dự phòng, dự trữ quốc gia theo quy định để đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: 208 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,8% thu NSNN
Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 208 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,8% thu NSNN

Với nguyên tắc, định hướng như trên, dự kiến dự toán chi cân đối NSNN năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019, bằng 25,7%GDP; trong đó:

Dự toán chi đầu tư phát triển: 470,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi NSNN và là năm có tỷ trọng cao nhất từ năm 2016 đến nay.

Dự toán chi trả nợ lãi: 118,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng chi NSNN.

Dự toán chi thường xuyên: 056,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng chi NSNN, giảm dần qua các năm (dự toán các năm 2017, 2018 và 2019 tương ứng là 64,4%, 61,8% và 61,2%).

Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế: 61,5 nghìn tỷ đồng, đảm bảo nguồn để từ ngày 01/7/2020 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng 7,38%); lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng.

Bội chi NSNN

Tỷ lệ bội chi NSNN năm 2020 dự kiến là 3,44%GDP (tương ứng 234,8 nghìn tỷ đồng), giảm dần qua các năm; trong đó bội chi NSTW là 3,2%GDP và bội chi NSĐP là 0,24%GDP.

bội chi NSNN năm 2020 dự kiến là 3,44%GDP
Bội chi NSNN năm 2020 dự kiến 3,44%GDP

Bình quân bội chi NSNN cả giai đoạn 2016-2020 là 3,6-3,7%GDP, vượt mục tiêu Nghị quyết số 25/2016/QH14 là tỷ lệ bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9%GDP, năm 2020 không quá 3,5%GDP.

Đến cuối năm 2020, dự kiến nợ công là 54,3%GDP, nợ Chính phủ là 48,5%GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5%GDP.

Chí Linh