Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 32-KH/ĐUB ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Bộ Công Thương, ngày 28/9/2022, Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng và đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy Bộ là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

bo cong thuong

Đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Công Thương. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nội dung các báo cáo đã khẳng định những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực, khối lượng công việc ngày càng nhiều về lượng và phức tạp về nội dung, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí, tập thể Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã luôn nỗ lực và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng luôn: (i) Đặt trọng tâm ưu tiên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; (ii) Chú trọng tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Bộ và Đảng ủy Bộ Công Thương; (iii) Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (iv) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên; (v) Lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Ban cán sự đảng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

Thay mặt Đảng ủy Bộ tham dự Đại hội, đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo của Chi bộ, trong đó báo cáo đã đánh giá toàn diện, đầy đủ các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của Văn phòng BCSĐ là cầu nối gắn kết các hoạt động giữa Ban cán sự đảng với Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Chi bộ cần tập trung chỉ đạo Văn phòng Ban cán sự đảng sớm rà soát, tham mưu sửa đổi, hoàn thiện các quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác; đồng thời tiếp tục phát huy, tăng cường sự phối hợp giữa Văn phòng Ban cán sự đảng và Văn phòng Đảng ủy để giúp Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa hai bên.

bo cong thuong 1

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng biểu dương những thành tích của tập thể Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong việc chỉ đạo Văn phòng BCSĐ thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng; ghi nhận nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao hướng đến mục tiêu chung của từng cá nhân trong Chi bộ.

Bên cạnh đó, với tinh thần thẳng thắn, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với Văn phòng BCSĐ, trong đó cần phải: (i) Nâng cao hơn nữa tính chủ động trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ; (ii) Đồng đều chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên; (iii) Cụ thể hóa những chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, phân công nhiệm vụ tới từng đảng viên tại các Nghị quyết cuộc họp Chi bộ hàng tháng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; (iv) Đôn đốc, tuyên truyền, vận động, giải thích và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

bo cong thuong 2

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng yêu cầu Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cần thực hiện phân công nhiệm vụ, phân định trách nhiệm rõ ràng hơn nữa, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai là phải quán triệt và thực hiện nhuần nhuyễn 5 phương thức lãnh đạo của Đảng: (i) Cho chủ trương, hoạch định đường lối; (ii) Phân công nhiệm vụ cho đảng viên; (iii) Tuyên truyền, vận động, giải thích; (iv) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc; (v) Phát huy tinh thần nêu gương của đảng viên.

Thứ ba là làm tốt hơn nữa việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên và chú trọng kỷ luật phát ngôn.

Thứ tư, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với đội ngũ cán bộ, đảng việc của Văn phòng Ban cán sự đảng để đảm bảo cơ sở hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, đồng chí Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng được tín nhiệm và tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương