Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam: Thống nhất chia cổ tức ở mức 15%

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam tổ chức gần đây đã thống nhất thông qua nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong đó đáng chú ý là quyết định chia cổ tức ở mức 15%.
ong le hoang
Ông Lê Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Vượt khó hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh

Báo cáo đưa ra tại Hội nghị cho biết, năm 2021, đại dịch Covid-19 bước sang năm thứ hai với sức tàn phá khủng khiếp đã làm nền kinh tế thế giới suy giảm nghiêm trọng. Những xung đột chính trị trên thế giới cũng khiến chuỗi cung ứng đứt gẫy, ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, sự biến động khó lường trên thị trường thế giới đã trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhờ thương hiệu sản phẩm mạnh, hệ thống phân phối nội địa rộng khắp, thị trường xuất khẩu phát triển thêm nhiều quốc gia là những yếu tố giúp Pinaco vượt qua mọi khó khăn. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm tiếp tục được duy trì và ổn định tạo niềm tin cho người tiêu dùng đã giúp tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm. Đội ngũ lãnh đạo và người lao động có chuyên môn là yếu tố quan trọng giúp Công ty phát triển ổn định.

Với những thuận lợi và khó khăn đan xen như vậy, Công ty đã đạt doanh thu 3.700 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 222 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ; mức chia cổ tức đạt 15%.

Đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), trong năm 2021 là năm cuối nhiệm kỳ HĐQT 5 năm giai đoạn 2017-2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp tốt, hiệu quả và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao trong tình hình mới.

Nhiều mục tiêu cho năm 2022

Năm 2022, dự báo, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Chiến tranh Nga – Ukraine, chiến tranh thương mại và cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn đe dọa đến phục hồi kinh tế thế giới. Đây là những yếu tố khiến nền kinh tế thế giới được nhận định sẽ phục hồi những chưa bền vững. Kinh tế trong nước phấn đấu GDP đạt 6-6,5%.

ong le van nam
Ông Lê Văn Năm, Tổng giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Trong bối cảnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu cụ thể như tổng doanh thu đạt 3,780 tỷ đồng, bằng 107% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 195 tỷ đồng; cổ tức phấn đấu đạt 15%.

Riêng với hoạt động của HĐQT, Pinaco phấn đấu tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng các phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của chuỗi cung ứng từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, tổ chức sản xuất lưu thông, phân hối đến cung ứng hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đặt ra trong bối cảnh phải đảm bảo tốt công tác dịch bệnh…

Kết thúc Đại hội, Đại hội đã thống nhất đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,87%. Bên cạnh đó, thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,87%; Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,87%.

dai hoi bieu quyet
Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành

Đại hội cũng biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tài chính với doanh thu thuần đạt trên 3.048 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 222 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 48 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 173 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,87%.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, thành viên HĐQT gồm các thành viên: ông Lê Hoàng; ông Lê Văn Năm; ông Nguyễn Văn Chung; ông Shinichiro Ota; ông Nguyễn Quốc Việt. HĐQT họp và bầu ông Lê Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 Pinaco 1

Pinaco 2

Pinaco 3

Pinaco 4

Pinaco 5

Trần Bản