Đảng ủy Bộ Công Thương ban hành công văn tiếp tục thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

Đảng ủy Bộ Công Thương ban hành công văn số 33 tiếp tục thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

công văn số 33 của Đảng ủy Bộ Công Thương

Quế Võ