Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1: Quán triệt 23 văn bản về công tác xây dựng Đảng

Ngày 05/8/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp tháng 7/2022, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị tổ chức nhằm quán triệt 23 văn bản của cấp trên về công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị đã tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Sơ kết 01 năm thực hiện các Nghị quyết số 39-NQ/ĐU, ngày 09/7/2021 của Đảng ủy EVNNPT về tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 40-NQ/ĐU, ngày 09/7/2021 của Đảng ủy EVNNPT về đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 09/7/2021 của Đảng ủy EVNNPT về đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; Nghị quyết số 42 của Đảng ủy EVNNPT về tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KHCN.

Hội nghị thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thông qua kế hoạch và đề cương KTGS Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Đông Bắc 1 và Đông Bắc 2.

Về công tác phát triển đảng và đảng viên: Hội nghị biểu quyết thống nhất kết nạp 03 quần chúng ưu tú và chuyển chính thức cho 02 đảng viên dự bị thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Đông Bắc 3 và Ninh Bình.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất với đề nghị của Giám đốc Công ty về một số nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác quản lý chi phí khoán, đảm bảo không vượt kế hoạch giao.

Đ/c Nguyễn Phúc An
Đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 chủ trì Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 nêu lên những khó khăn thách thức trong những tháng cuối năm, đặc biệt là các chỉ tiêu về sản lượng, tổn thất; đồng chí yêu cầu các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, nghiên cứu, vận dụng, sáng tạo lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Hồng Phương - Mạnh Hùng