Đảng ủy Petrolimex: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

Ngày 06.12.2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex/PLX) tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Petrolimex báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị tại Đảng bộ Petrolimex.

toan canh
Toàn cảnh Hội nghị

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết cơ bản đạt yêu cầu; kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều quy định, quy chế nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các ban tham mưu Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đoàn thể; tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, về phong cách, lề lối làm việc, chất lượng hoạt động của đơn vị trên nhiều mặt được có nhiều chuyển biến tích cực so với trước.

Phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của Tập đoàn ngày càng được đổi mới, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc quy định của đảng, thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp Nhà nước. Thể hiện ở một số nội dung trọng tâm như sau:

Đảng ủy quan tâm Đổi mới phương phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của Đảng ủy Tập đoàn: Đảng ủy đã thể chế, quy định cụ thể vào quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, theo đó quy định cụ thể những vấn đề thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến như: Chiến lược, kế hoạch trung dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm; các quy chế quản trị trọng tâm, cốt lõi của Tập đoàn; công tác cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn tại Tập đoàn và các công ty con của Petrolimex; tăng giảm vốn, nhận diện thương hiệu; công tác đầu tư xây dựng… lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tập đoàn xây dựng các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ.

Hằng năm, lãnh đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ để đảm bảo thực hiện tốt công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.

petrolimex
Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chủ trì Hội nghị

Về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác kiểm tra giám sát, Tập đoàn chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Ban hành Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Tập đoàn. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Về đổi mới về công tác lãnh đạo Tổ chức chính trị xã hội, Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chỉ đạo Tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện đầy đủ các chương trình, hoạt động theo đúng Điều lệ, tôn chỉ của tổ chức; Tích cực phối hợp với chính quyền, công đoàn đẩy mạnh các hoạt động phong trào: Hiến máu tình nguyện, phong trào thể dục thể thao, học tập ngoại ngữ... phù hợp với tình hình thực tiễn, SXKD của Tập đoàn.

Chỉ đạo tổ chức Công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tích cực phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ vật chất đối với người lao động gặp khó khăn. Tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đổi mới về công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nêu gương: Đảng ủy Tập đoàn chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy, cán bộ giúp việc nhằm thực hiện hiệu quả công tác Đảng nói chung và công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nói riêng. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn luôn tích cực triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Hội nghị được lắng nghe các tham luận, đóng góp ý kiến của đại diện các cấp ủy trực thuộc nhằm hoàn thiện báo cáo và đề xuất các giái pháp để phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị theo Nghị quyết 15-NQ/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex đề nghị các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy gắn với thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[Quảng cáo]

Ngọc Tú