Đảng ủy Vinachem: Phấn đấu đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế,

Chiều ngày 07/7/2022, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Minh, vụ trưởng vụ 5, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Doãn Hoài, phó vụ trưởng Vụ địa bàn 1 UBKT Trung ương; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, đồng chí Phùng Quang Hiệp, UVBCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Quý, phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và các đồng chí UV Ban Thường vụ, UVBCH, UV UBKT Đảng ủy; trưởng các ban hợp nhất của Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn phó trưởng ban các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Phú Cường Bí thư Đảng ủy Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

vinachem 1

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất cơ bản có nhiều khởi sắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là xây dựng triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Khóa XIII; xây dựng triển khai học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương cơ bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...”;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 theo sự chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2022, triển khai tới các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn để thực hiện.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đạt được rất khả quan, cụ thể: Giá trị sản xuất theo giá thực tế lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 31.800 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021;

Doanh thu cộng hợp: lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 32.829 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2021;  Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn: 6 tháng đầu  năm 2022 ước lãi 4.098 tỷ đồng; Nộp Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 1.185 tỷ đồng bằng 72% so với kế hoạch năm 2022.

vinachem 2

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022,  Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 của Tập đoàn.

Theo đó bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn.

Hoàn thành, triển khai đề án thành lập đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Khối Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng;

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn để yên tâm lao động sản xuất kinh doanh cùng doanh nghiệp. Chủ động triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn;  

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022; Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, đảm bảo thực hiện thắng lợi kết quả sản xuất kinh doanh. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày/5/01/2022 về nhiệm vụ công tác năm 2022 và Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

Kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng cuối năm tính theo giá thực tế ước đạt 25.507 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021; Năm 2022 ước đạt 57.307 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2021;

Doanh thu 6 tháng cuối năm ước đạt 29.466 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021; Năm 2022 đạt 62.497 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021; Lợi nhuận cộng hợp 6 tháng cuối năm ước đạt 1.061 tỷ đồng, tăng 939 tỷ đồng so với 6 tháng cuối năm 2021; Năm 2022 ước đạt 5.211 tỷ đồng, tăng lãi 3.084 tỷ đồng so với năm 2021.

vinachem 3

Các tham luận tại Hội nghị thống nhất với nội dung đã đề cập trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên để đạt được kết quả đã được đề ra trong 6 tháng cuối năm, các đảng bộ, chi bộ cần quán triệt và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tập trung, nố lực để đạt được kế hoạch đề ra.

vinachem 4

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Minh Vụ trưởng vụ 5, Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Tập đoàn CN Hóa chất VN đã đạt được trong 6 tháng qua, nhất là những kết quả SXKD của các đơn vị thuộc Đề án 1468. Trong 6 tháng cuối năm 2022, để đạt được các kết quả đề ra, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tập đoàn, Ban lãnh đạo Tập đoàn phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng lòng; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

vinachem 5

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn trân trọng ghi nhận những ý kiến góp ý của đại diện Ban Nội chính Trung ương, để duy trì sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ Tập đoàn, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo song đề nghị nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022,  Đảng bộ Tập đoàn cần hoàn thành các nội dung công tác tổ chức Đảng; đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Tập đoàn đã đề ra.

 

Hồng Liên