Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Cuba giai đoạn 2022 - 2027

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Cuba giai đoạn 2022 - 2027 gồm 618 dòng thuế Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022) ở cấp độ 8 số. Về mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Thuế suất trung bình năm 2022 là 2,4%; Thuế suất trung bình giai đoạn 2023 - 2027 là 2,1%.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 – 2027.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2022 - 2027 gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu từ các lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này đối với từng mã hàng.  

Về tổng thể, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2022 - 2027 gồm 618 dòng thuế AHTN 2022 ở cấp độ 8 số.

Về mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Thuế suất trung bình năm 2022 là 2,4%; Thuế suất trung bình giai đoạn 2023 - 2027 là 2,1%.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan thuộc các nhóm: 04.07 (trứng gia cầm), 17.01 (đường), 24.01 (lá thuốc lá) và 25.01 (muối) là mức thuế suất trong hạn ngạch; danh mục và lượng 6 hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu.

Tương tự quy định tại các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế của Việt Nam để thực hiện các FTA hiện hành, dự thảo Nghị định này cũng quy định các điều kiện để hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba, gồm các điều kiện sau:

(1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này;

(2) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ lãnh thổ Cộng hòa Cuba, và hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước (tương tự quy định tại các Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam hiện hành về việc cho phép áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước);

 (3) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba.

Dự kiến, nghị định sẽ có hiệu lực từ 1/12/2022. Đồng thời bãi bỏ Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba giai đoạn 2020 - 2023.  

Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Cuba được ký kết ngày 9/11/2018 và có hiệu lực từ 1/4/2020. Theo cam kết trong hiệp định, Việt Nam dành ưu đãi cho CuBa đối với 475 dòng hàng. Trong đó, có 431 mặt hàng xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực. Phạm vi tự do hóa chiếm gần 100% kim ngạch.

Khi chuyển đổi từ AHTN 2012 sang AHTN 2017 đối với 475 dòng thuế này tại Biểu thuế ban hành kèm Nghị định 39/2020/NĐ-CP, kết quả chuyển đổi có tổng số 563 dòng thuế cấp độ 8 số theo AHTN 2017.

Việc chuyển đổi biểu thuế được thực hiện để đảm bảo tuân thủ cam kết, làm cơ sở ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2022 - 2027.  

Thanh An