EVNGENCO1: 100% các nội dung tại Hội nghị đối thoại định kỳ được thống nhất

Vừa qua, tại tỉnh Nghệ An, Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2023 do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công đoàn Tổng công ty tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp với 100% các nội dung đối thoại được thống nhất.
GENCO1
Ông Trần Doãn Thành đại diện Tập thể người lao động đề xuất nội dung đối thoại Tổng công ty Phát điện 1 năm 2023

Tại Hội nghị, ông Trần Doãn Thành đã trình bày Báo cáo thực hiện nội dung phối hợp trọng tâm chăm lo và bảo đảm quyền lợi chính đáng người lao động năm 2023 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty.

Theo đó, kế hoạch tuyên truyền năm 2023 được xây dựng và triển khai bám sát các chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công ty phát điện 1, theo Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 31/01/2023. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế quy định của Tổng công ty được tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nâng cao nhận thức của người lao động.

Công đoàn và chuyên môn đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt công việc được giao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, vượt qua giai đoạn khó khăn của Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị, thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 và Công đoàn Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tuân thủ nội quy, kỷ luật lao động, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông tại các đơn vị. Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động và thực hiện hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm sâu sát và triển khai có hiệu quả.

Với phần nội dung trọng tâm của Hội nghị, ông Trần Doãn Thành đã đại diện Tập thể người lao động đề xuất nội dung đối thoại Tổng công ty Phát điện 1 năm 2023 gồm 08 nội dung:

Nội dung 1. Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Nội dung 2. Về việc chi trả tiền lương thêm giờ cho người lao động;

Nội dung 3. Về việc ký kết hợp đồng lao động;

Nội dung 4. Tiến độ xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng cho người lao động tại Khu QLVH Duyên Hải 3 mở rộng của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

Nội dung 5. Về việc cải thiện điều kiện làm việc của người lao động;

 Nội dung 6. Về sắp xếp lao động dôi dư;

Nội dung 7. Về công tác bảo vệ môi trường;

Nội dung 8. Về triển khai Quy hoạch điện VIII.

Genco1
Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 điều hành trả lời từng nội dung đề nghị đối thoại

Các nội dung trên được ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1, đại diện người sử dụng lao động điều hành để trả lời, giải thích, làm rõ với đại diện Tập thể Người lao động. Sau khi trao đổi, đối thoại minh bạch, dân chủ, đúng trình tự, nội dung theo pháp luật và Quy chế/quy định của Tổng công ty, Người sử dụng lao động và đại diện Tập thể người lao động đã thống nhất kết quả nội dung đối thoại với 8/8 nội dung thống nhất.

genco1
Genco1
Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần thống nhất và đoàn kết cao

Hội nghị đối thoại định kỳ là sự kiện quan trọng được Tổng công ty phát điện 1 và Công đoàn Tổng công ty tổ chức mỗi năm 1 lần với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động tại EVNGENCO1.

Thu Hà