Giảm giá một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán từ 01/01/2022

Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo thông tư, giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch): điều chỉnh giảm từ tối đa 0,5% xuống còn tối đa 0,45%/giá trị giao dịch.

Về giá dịch vụ phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ ETF: Đối với nhà đầu tư, điều chỉnh giảm từ tối đa 5% (dịch vụ phát hành) và tối đa 3% (dịch vụ mua lại) xuống còn tối đa 1%/giá trị giao dịch đối với cả 2 dịch vụ.

Đối với thành viên lập quỹ: điều chỉnh giảm từ tối đa 5% (dịch vụ phát hành) và tối đa 3% (dịch vụ mua lại) xuống còn tối đa 0,5%/giá trị giao dịch đối với cả 02 dịch vụ.

Giá dịch vụ đấu giá: điều chỉnh thành từ 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán đến 0,15% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 150 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá. Không áp dụng giá dịch vụ đấu giá lên đến 0,3% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được như quy định hiện hành.

Đối với giá dịch vụ áp dụng tại thị trường chứng khoán phái sinh: Giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai được điều chỉnh giảm từ tối đa 15.000 đồng xuống 5.000 đồng/hợp đồng tương lai chỉ số; giảm từ tối đa 25.000 đồng xuống 8.000 đồng/hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.

Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán được quy định chi tiết tại biểu giá ban hành kèm theo.

Căn cứ vào mức giá tối đa, khung giá quy định, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quyết định mức giá cụ thể phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư 128/2018/TT-BTC.

Thanh An