Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ do doanh nghiệp tự thiết kế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo đó, thay vì áp dụng mẫu Giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, thì tới đây, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn được chủ động thiết kế GCN này. Quy định về Giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm.

- GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:

+  Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;

+  Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy);

+ Địa chỉ tài sản được bảo hiểm;

+ Tài sản được bảo hiểm;

+ Số tiền bảo hiểm;

+ Mức khấu trừ bảo hiểm;

+ Thời hạn bảo hiểm;

+ Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm; (Nội dung mới bổ sung);

+ Ngày, tháng, năm cấp GCN bảo hiểm.

- Trường hợp cấp GCN bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

GCN bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung như trên.

Như vậy, thay vì áp dụng mẫu GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Phụ lục I Nghị định 23/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được chủ động thiết kế GCN này.

Nghị định 97/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 23/12/2021.

Các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

 

Thanh Xuân