Hội thảo: Đánh giá tổng quan ngành nước Việt Nam

Tài nguyên nước phải được coi trọng thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiêm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về

             Hội thảo này là cơ sở quan trọng đánh giá hiện trạng, các vấn đề còn tồn tại trong ngành nước Việt Nam; đồng thời đưa ra các giải pháp với mục tiêu giúp nước ta đạt được phát triển bền vững tài nguyên nước, tiến tới xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững tài nguyên nước.

             Hội thảo này là dịp để mỗi thành viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ ngày càng nặng nề của mình. Để triển khai hiệu quả dự án đánh giá ngành nước Việt Nam sau gần một năm thực hiện, cơ quan tư vấn nước ngoài cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thiện báo cáo kết quả dự án; trình Chính phủ (dự kiến đầu năm 2009) đồng thời xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững tài nguyên nước.

            Hội thảo cũng đã đưa ra kết luận, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sự bền vững của nguồn nước. Đặc biệt, thực trạng khai thác nước ngầm với khối lượng lớn đã gây giảm sút giảm mực nước nhanh chóng ở các vùng quanh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên. Theo thống kê, hiện có khoảng 8,5 triệu người ở các đô thị không được tiếp cận với nước sạch, 21 triệu người dân nông thôn không được sử dụng nước hợp vệ sinh và 41 triệu người không được cấp nước theo tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế...