[Inforgraphic] Kiểm soát nhập khẩu tiếp tục được thực hiện tốt

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng năm của Việt Nam đạt trung bình 9,86%/năm, thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của kim ngạch nhập khẩu đạt bình quân 11,9%/năm trong cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này tiếp tục xu hướng tăng để phục vụ nhu cầu sản xuất và xuất khẩu.

Kiểm soát nhập khẩu

PV