[Inforgraphic] Tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam

Từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã tiến hành nhiều cải cách chính sách phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế, hình thành môi trường kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, minh bạch. Khi gia nhập WTO, quy mô kinh tế của Việt Nam khá khiêm tốn; đến nay, quy mô nền kinh tế đã đạt 343 tỷ USD và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 543 tỷ USD.