Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”

Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, liên quan đến đời sống của toàn thể Nhân dân, để phát huy và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan hành chính nhà nước.

Ban Cán sự đảng, tập thể Lãnh đạo Bộ Công Thương phối hợp Đảng ủy Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận:

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Cùng với việc phổ biến, quán triệt các văn bản, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương và các Đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể của Bộ thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan.

Các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Bộ Công Thương đã phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giao nhiệm vụ và yêu cầu đảng viên giữ vững vai trò nòng cốt, gương mẫu trong công tác; mỗi đảng viên nói đi đôi với làm, thuyết phục, vận động, lôi cuốn quần chúng làm theo.          

Để tổ chức triển khai công tác dân vận và Kết luận số 114-KL/TW, hàng năm Ban cán sự đảng đã ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận: Kế hoạch số 07-KH/BCSĐ ngày 03/7/2018 về việc thực hiện và tuyên truyền về “Năm Dân vận chính quyền” 2018 và vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 10-KH/BCSĐ ngày 02/4/2019 về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự đổi mới của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”; Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ ngày 06/3/2020 về việc thực hiện công tác dân vận năm 2020…

Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sơ kết 5 năm, 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát động các tổ chức đảng trực thuộc hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” hàng năm do tổ chức Đảng các cấp tổ chức; định kỳ sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; báo cáo nhiệm kỳ giai đoạn 2010-2015 thực hiện công tác dân vận; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp Bộ Công Thương đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:

- Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên của Bộ đã rõ nét hơn. Thông qua việc thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Từ đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ, ngành Công Thương.

- Công tác dân vận của cơ quan nhà nước cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức bố trí, sắp xếp và cơ cấu tổ chức cán bộ phù hợp, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

- Tổ chức và phát động tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy; triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ kịp thời, đúng tiến độ, không làm gián đoạn công việc chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc; quy định rõ chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị, đã hạn chế và chấm dứt tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Bộ. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị theo hướng mỗi việc chỉ giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm chính.

- Công tác tiếp công dân, đối thoại luôn được Lãnh đạo Bộ coi trọng, quan tâm chỉ đạo kịp thời nên đã được thực hiện tốt và nghiêm túc. Bộ Công Thương đã xây dựng Quy trình tiếp công dân, Quy trình xử lý đơn thư nhằm đảm bảo công tác tiếp công dân, công tác xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trình độ của công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo không ngừng được nâng cao.  Cán bộ tiếp dân biết lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân. Với nội dung thuộc thẩm quyền Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, Thanh tra Bộ - đơn vị được giao đầu mối giúp việc Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, phối hợp với Vụ chức năng để giải quyết.

Với những nội dung không thuộc thẩm quyền của Bộ, cán bộ tiếp dân  giải thích, hướng dẫn người dân, chuyển đơn của người dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Do triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nên Bộ Công Thương hiện nay không có tình trạng tồn đọng đơn thư phản ánh, tố cáo kéo dài. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp công đoàn cùng cấp quan tâm, tạo điều kiện để công chức phát huy dân chủ; tôn trọng và lắng nghe ý kiến, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua đó đã tạo được không khí làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả, góp phần hạn chế những kiến nghị, đơn thư, tố cáo, đảm bảo hoạt động ổn định của cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “ về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương xác định cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thường xuyên, liên tục.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.  Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan và công chức, viên chức tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, công chức, viên chức phát huy mọi tiền năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng, quê hương, đất nước. Thực hiện tốt công tác then thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là đối với người lao động trực tiếp. Xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân của cơ quan, đơn vị.

Năm là, tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điệu kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính phủ.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương