Nâng xếp hạng 31 chỉ số theo dự thảo Nghị quyết 19: Cấp phép xây dựng tăng ít nhất

Dự thảo Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 đưa ra mục tiêu phấn đấu nâng xếp hạng cho 31 chỉ số.
  • Cải thiện môi trường kinh doanh

1. Nâng xếp hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh lên 20-25 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc

2. Nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội lên 30-40 bậc, năm 2019 tăng 7-10 bậc

3. Nâng xếp hạng chỉ số cấp phép xây dựng lên 2-3 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 1 bậc

4. Nâng xếp hạng chỉ số tiếp cận tín dụng 3-5 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 1 bậc

5. Nâng xếp hạng chỉ số bảo vệ nhà đầu tư 14-19 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc

6. Nâng xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng 5-7 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc

7. Nâng xếp hạng chỉ số đang ký tài sản 20-30 bậc; năm 2019 tăng 5-8 bậc

8. Nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới 10-15 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc

9. Nâng xếp hạng chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng 8-12 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 3 bậc

10. Nâng xếp hạng chỉ số phá sản doanh nghiệp 10-15 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 3 bậc.

  • Cải thiện năng lực cạnh tranh

1. Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 5-10 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc.

2. Nâng xếp hạng chỉ số kiểm soát tham nhũng 5-10 bậc; năm 2019 tăng 2-5 bậc

3. Nâng xếp hạng chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai 5-8 bậc; năm 2019 tăng 2-3 bậc

4. Nâng xếp hạng chỉ số hạ tầng 3-5 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 1 bậc

5. Nâng xếp hạng chỉ số chất lượng đào tạo nghề 20-25 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc

6. Nâng xếp hạng chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin 20-25 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc

7. Nâng xếp hạng chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán 10-15 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc

8.Nâng xếp hạng chỉ số chỉ tiêu cho nghiên cứu phát triển 6-10 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc

9. Nâng xếp hạng chỉ số tăng trưởng về doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 20-25 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc

10. Nâng xếp hạng chỉ số công ty có ý tưởng sáng tạo mới đột phá 5-10 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc.

  • Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo

1. Nâng xếp hạng chỉ số hạ tầng công nghệ thông tin 10-15 bậc; năm 2019 tăng 5-7 bậc

2. Nâng xếp hạng chỉ số tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức 15-20 bậc; năm 2019 tăng 5-7 bậc

3. Nâng xếp hạng chỉ số hợp tác nghiên cứu nhà trường-doanh nghiệp 10-15 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc

4. Nâng xếp hạng chỉ số công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình kinh doanh 15-20 bậc; năm 2019 tăng 5-7 bậc

5. Nâng xếp hạng chỉ số công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình tổ chức 10-15 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc

6. Nâng xếp hạng chỉ số sáng tạo trực tuyến 10-14 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc

7. Nâng xếp hạng chỉ số giải pháp công nghệ 15-20 bậc; năm 2019 tăng 5-7 bậc

8. Nâng xếp hạng chỉ số năng lực đổi mới sáng tạo 10-15 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc

9. Nâng xếp hạng chỉ số nguồn nhân lực 10-15 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc

10. Nâng xếp hạng chỉ số chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics 3-5 bậc; năm 2019 tăng 1-2 bậc

11. Nâng xếp hạng chỉ số mức độ ưu tiên cho ngành du lịch 15-20 bậc; năm 2019 tăng 5-7 bậc

Chân Hành