Ngày 1/11/2018 l Bản tin Sự kiện và Con số: Lấy ý kiến đánh thuế xe hơi giá trên 1,5 tỷ đồng kể từ năm 2019Thái Linh