Người Việt Nam ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản như công dân trong nước

Sáng ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

 

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Một điểm mới trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua là hình thức, phạm vi kinh doanh bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản đã mở rộng cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (có quốc tịch Việt Nam) được phép nhập cảnh Việt Nam thì được kinh doanh bất động sản như công dân trong nước. 

Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có quốc tịch Việt Nam được kinh doanh bất động sản như công dân trong nước

Riêng đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không phải là công dân Việt Nam (tức không mang quốc tịch Việt Nam) thì chỉ được kinh doanh bất động sản theo các hình thức như luật hiện hành.

Cụ thể, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải là công dân Việt Nam được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất để bán, cho thuê, cho thuê mua thông qua dự án bất động sản thực hiện theo đúng hình thức, mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải là công dân Việt Nam đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo đúng hình thức, mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai…

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Ngọc Châm