Quy định về báo cáo tài chính khi tham gia hệ thống đấu thầu qua mạng

Trong hồ sơ mở thầu có yêu cầu: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu. Tuy nhiên, nhiều nhà thầu vẫn chưa rõ doanh thu bình quân được tính như thế nào và căn cứ vào đâu (Luật đấu thầu 2013 hay Nghị định, hướng dẫn thi hành nào) để thi hành cho đúng.
đấu thầu qua mạng
Theo quy định, phải có báo cáo doanh thu bình quân từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu mới được tham gia đấu thầu

Về sử dụng báo cáo tài chính khi tham gia hệ thống đấu thầu qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật Kế toán (Điều 12 khoản 1 điểm a, Điều 29 khoản 3) quy định kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (4) bảng số 01 Chương III Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh thu bình quân hàng năm thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E- HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.

Theo đó, trường hợp gói thầu có thời điểm đóng thầu trước ngày 31/3/2023 và năm tài chính của nhà thầu là từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 thì nhà thầu phải kê khai và sử dụng thông tin tài chính của các năm 2019, 2020, 2021 để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình theo hướng dẫn nêu trên.

Nguyên Vỵ