Than Thống Nhất: Hơn 1 tỷ đồng khuyến khích CNCB có thành tích trong công tác an toàn - vệ sinh lao động

Để động viên CNCB có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động (AT - VSLĐ) 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 Công ty Than Thống Nhất đã quyết định khuyến khích tiền lương cho CNCB các đơn vị với tổng số tiền 1,021 tỷ đồng

Trong 6 tháng cuối năm và năm 2021, Công ty Than Thống Nhất - TKV không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng. Đạt được kết quả đó, Công ty đã triển khai các biện pháp lãnh chỉ đạo nhất quán từ Đảng bộ đến cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa TNLĐ, sự cố trong sản xuất.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo CBCNV thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ tại các đơn vị. Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong công tác quản lý kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Qua kiểm tra đã phát hiện được nhiều tồn tại, nguy cơ về an toàn và đã yêu cầu các đơn vị khắc phục.

Tổ chức kiểm tra việc ghi chép sổ nhật lệnh sản xuất tại các phân xưởng. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Hộ chiếu khoan, nổ mìn tại các phân xưởng. Tăng cường công tác kiểm soát hiện trường sản xuất của các đơn vị để giải quyết các tồn tại kỹ thuật cơ bản của các phân xưởng, đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động, từ đó giảm thiểu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố.

Công ty đã tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất vào ca 2, ca 3 kiểm tra, phát hiện những nguy cơ sai phạm của CBCN để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, giáo dục, phòng ngừa. Huấn luyện AT - VSLĐ cho công nhân mới tuyển dụng, học sinh thực tập vào Công ty. Tiến hành kiểm tra chấm điểm công tác AT - VSLĐ 6 tháng cuối năm và cả năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực tham gia Hội thao Cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2021 do Tập đoàn TKV tổ chức. Trong công tác tuyên truyền, huấn luyện đã tích cực xây dựng các video, hình ảnh trực quan, tuyên truyền ngay tại nhà giao ca, nhà ăn; các vụ TNLĐ trong Tập đoàn TKV được thông tin ngay, kịp thời đến CNCB để rút kinh nghiệm.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của Tập đoàn và của địa phương. Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Công ty Than Thống Nhất - TKV nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thành công, không để lây lan dịch bệnh, duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn.

Để động viên CNCB có thành tích trong công tác AT - VSLĐ 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 Công ty đã quyết định khuyến khích tiền lương cho CNCB các đơn vị với tổng số tiền 1,021 tỷ đồng.

 

Cẩm Nhung