Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP: Chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 8h30 ngày 28/6/2021.

Theo thông báo số 653/TB-VNS của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP gửi tới cổ đông, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho các cổ đông và tuân thủ đúng các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid – 19 của Chính phủ, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP quyết định thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP từ trực tiếp sang trực tuyến.

Theo đó, hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến là website: https://ezgsm.fpts.com.vn; địa điểm chủ tọa đại hội tham dự họp là tầng 11, tòa nhà FPTS, số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hiện tại, tất cả tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ năm 2021 đã được gửi tới các cổ đông, cũng như được đăng tải công khai, minh bạch trên website http://vnsteel.vn của Tổng công ty.

Trong đại hội cổ đông lần này, Tổng công ty Thép - CTCP sẽ thông qua một số nội dung quan trọng như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2020 và thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP…

Năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các đơn vị trong hệ thống duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo sản lượng thép thành phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và thị trường. Việc làm của người lao động giữ ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 31.977 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 673 tỷ đồng, đạt 641% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 545,5 tỷ đồng, tăng 134 tỷ đồng, tương ứng 32,6% so với năm 2019, đồng thời đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống tiếp tục được tích lũy.

 

Minh Thủy