Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN vững tin theo Đảng

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với nhu cầu sử dung điện năng phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân ngày càng tăng…điều đó đã tạo áp lực lớn trong việc cung ứng điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) nói riêng và Ngành điện chung. Mặt khác, nhiều thiết bị điện trong hệ thống điện quốc gia Việt Nam là công nghệ của những năm 1980, đã có tuổi thọ cao và điều này có nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến uy tín của Ngành điện, mất an toàn cho con người và môi trường toàn cầu.

Tập đoàn đang đứng trước tình thế đón nhận thách thức, phải luôn đảm bảo đáp ứng đủ điện năng phục vụ nhu cầu của nhân dân, sản xuất để phát triển Đất nước…Do vậy, Tập đoàn phải nhanh chóng xây dựng một đơn vị chuyên nghiệm “Dịch vụ sửa chữa” để giải quyết được những trăn trở về công tác sửa chữa, bảo dưỡng các Nhà máy điện nhằm đảm bảo nguồn điện luôn sẵn sàng phục vụ cho khách hàng.

Từ ngày thành lập Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (Trung tâm) cho đến nay, Đảng bộ Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với sự trưởng thành của Ngành điện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tập đoàn, Bộ, Chính phủ giao. Tuy tuổi đời còn rất non trẻ nhưng Trung tâm được thừa hưởng nền tảng thế hệ cán bộ đầy nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực: Điện, Điện tử, Tự động, Cơ khí, Hóa học….sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở mọi miền trên Tổ quốc và nước ngoài, thực hiện tốt được công tác sửa chữa Nhà máy điện (Thủy điện, Nhiệt điện, Phong điện, Điện mặt trời…), cán bô công nhân viên (CBCNV) của Trung tâm luôn chú trọng rèn luyện, giữ gìn đạo đức phẩm chất, lý luận cách mạng thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Phải đoàn kết chặt chẽ, thi đua làm cho Nhà máy phát triển”. Vì vậy, CBCNV của Trung tâm đã tạo nên một đội ngũ cán bộ vững mạnh, trí tuệ, kỷ luật, có ý trí phấn đấu, hình ảnh con người của Trung tâm đang giữ được niềm tin trong Đảng, Tập đoàn, địa phương và nhân dân cả nước.

Trung tâm tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong Trung tâm
Trung tâm tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong
Trung tâm. Ảnh: Lê Hồng Hà

Trong công tác chuyên môn, Trung tâm đã tiến hành nhiều biện pháp, sáng kiến…quyết không để xảy ra mất an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, thể hiện được phẩm chất đạo đức và thực hiện công tác nghiệp vụ tuân thủ đúng pháp luật, quy định của cấp Bộ, Ngành...Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể CBCNV nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa cho khách hàng, toàn Trung tâm thực hiện tốt khẩu hiệu “Sửa chữa tận tâm, nâng tầm thương hiệu”.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp từ Đảng bộ Tập đoàn, Đảng bộ Trung tâm đã vận dụng linh hoạt Nghị quyết, Chỉ thị…của Đảng bộ cấp trên để “vững tay chèo lái con thuyền Dịch vụ sửa chữa EVN, góp phần mang ánh sáng đến mọi miền Tổ quốc”. Thành công nổi bật của Trung tâm về công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị Nhà máy điện được Đảng và Nhà nước ghi nhận: thực hiện hiệu quả công tác sửa chữa lớn thiết bị công nghệ Nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Huội Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang, Ialy, Sê San, Trị An, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình…; điều đặc biệt vào tháng 06/2021 Trung tâm là đơn vị đầu tiên của cả nước đã thực hiện thành công nhiệm vụ thay thế toàn bộ tuyến cáp dầu áp lực 220kV tổ máy số 1 - Nhà máy thủy điện Hòa Bình bằng chủng loại cáp khô hiện đại bậc nhất Thế giới.

Nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng Đảng: Trung tâm đã phổ biến, tuyên truyền Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng biên trong mỗi kỳ sinh hoạt thường kỳ, ban hành các Nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội của cấp trên; đảng viên thực hiện gương mẫu và hướng dẫn cho quần chúng trong toàn đơn vị cùng hưởng ứng; thực hiện đúng chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở, nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng hướng kết hợp “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, chấp hành và thường xuyên; coi trọng “đức trị” và “pháp trị” nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Trung tâm đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả những nội dung chính Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị: Phải luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc tổ chức của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của Đảng, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái.

Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng: Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng, chống "diễn biến hòa bình", những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; tăng cường quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ.

Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt hơn; đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, gắn với tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ông Phan Đình Hòa (người đứng giữa) – UVBCH Đảng ủy Tập Đoàn điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, chỉ đạo tại hiện trường về công tác thay thế tuyến cáp dầu 220kV – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Lê Hồng Hà

Ông Phan Đình Hòa (người đứng giữa) – UVBCH Đảng ủy Tập Đoàn điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, chỉ đạo tại hiện trường về công tác thay thế tuyến cáp dầu 220kV – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Lê Hồng Hà

Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên: Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu và kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình mới theo hướng đơn giản về hình thức nhưng phong phú, sâu sắc, thiết thực về nội dung; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và tính thiết thực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đội ngũ đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; trong thời gian tới cần tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ xảy ra tiêu cực; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức và cá nhân vi phạm. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra dấu hiệu vi phạm; chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp để ngăn chặn từ xa, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

- Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng: Phải xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. Tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát. Tổ chức tốt việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo định kỳ đã được quy định; Thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, không để hình thành các điểm nóng; nghiên cứu, ban hành cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, nhất là công tác giám sát; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới: Trước hết, phải nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; khắc phục tình trạng ban hành nghị quyết thiếu tính khả thi. Đồng thời, nâng cao năng lực thể chế hoá, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục cụ thể hoá mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng nâng cao tính giáo dục, thuyết phục, tính chiến đấu, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức. Tiếp tục cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, coi trọng tự kiểm tra của các cấp ủy, tổ chức đảng và kiểm tra, giám sát chuyên đề của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp.

 Đại dịch Covid-19 toàn cầu đã làm ảnh hướng rất lớn đến công tác sản xuất kinh doanh của Trung tâm trong thời gian vừa qua và dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến xấu vào thời gian tiếp theo…Tuy nhiên, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Tập đoàn để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020÷2025./.

Nguyễn Thanh Hải