VNSTEEL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Ngày 28/06/2021, tại TP. Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng như trình Đại hội phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm nay của Tổng công ty được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch Covid 19, các chỉ thị của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng.

Đây không chỉ là một giải pháp tạm thời mà sẽ là một xu hướng mới trong thời đại công nghệ 4.0 khi hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoàn toản đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cổ đông của Công ty. Diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến của VNSTEEL sẽ được phát trực tiếp thông qua giao diện EzGSM của các cổ đông. Cổ đông sẽ đăng nhập hệ thống EzGSM theo thông tin đăng nhập đã gửi để theo dõi tiến trình đại hội và tiến hành biểu quyết, bầu cử trực tuyến.

Đoàn Chủ tịch
Đoàn Chủ tịch

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước SCIC, có ông Lê Song Lai - Phó tổng giám đốc; Về phía Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, có ông Vũ Xuân Biển, Phó Tổng giám đốc.

Về phía Ban lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, có ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và có sự tham gia của các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty; cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đang tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến.

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị VNSTEEL tai ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị VNSTEEL về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2020 và đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020; dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 và giai đoạn năm 2021-2026.

Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu tài chính chủ yếu gồm: Tổng doanh thu hợp nhất: 31.977 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 672,97 tỷ đồng, đạt 641% kế hoạch năm; Tổng doanh thu công ty mẹ: 2.815 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 94,23 tỷ đồng, đạt 188% kế hoạch.

Ông Lai cũng đánh giá, giai đoạn 5 năm 2016- 2020 là một chặng đường đẩy khó khăn và thách thức đối với Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhất là khi xuất hiện dịch Covid-19.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng cùng tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty, kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016 – 2020 đã có sự tăng trưởng so với kế hoạch:

- Doanh thu hợp nhất giai đoạn 2016 – 2020 đạt 142.288 tỷ đồng, vượt 14% so kế hoạch.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3.697 tỷ đồng, vượt 68% kế hoạch.

- Nộp Ngân sách nhà nước khối Mẹ - Con giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6.043 tỷ đồng, vượt 121% so kế hoạch; nộp Ngân sách nhà nước toàn hệ thống giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15.214 tỷ đồng.

Thay mặt HĐQT, ông Lai cũng đưa ra những mục tiêu kế hoạch của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, kế hoạch sản lượng sẽ là:

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.910.000 tấn;

- Tổng doanh thu hợp nhất: 30.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.431 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 100 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 3.500 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng giám đốc VNSTEEL báo cao về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép.

Theo đó, kế hoạch SXKD năm 2021 bao gồm: Kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.910.000 tấn; Kế hoạch tài chính tổng doanh thu hợp nhất: 30.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.431 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 100 tỷ đồng; Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 3.500 tỷ đồng.

Định hướng giai đoạn 2021 - 2026:

- Kế hoạch sản lượng: Sản lượng thép thành phẩm: 27.450.000 tấn

- Kế hoạch tài chính: Tổng doanh thu hợp nhất: 209.000 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 15.684 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 2.400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 750 tỷ đồng.

Tại Đại hội ông Phúc đã trình bày tờ trình về việc tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đông thời thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc VNSTEEL giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020 và Báo cáo của HĐQT về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026.

Các ông bà trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.
Các ông, bà trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội
PV