Xăng dầu B12 triển khai áp dụng phần mềm Quản lý vận hành kho xăng dầu

Công ty Xăng dầu B12 vừa tổ chức họp thống nhất triển khai áp dụng phần mềm Quản lý vận hành kho xăng dầu tại các đơn vị kho vận trực thuộc Công ty.

Dự án xây dựng Phần mềm Quản lý vận hành kho xăng dầu được Công ty Xăng dầu B12 phối hợp với Công ty TNHH đầu tư Enbee bắt đầu triển khai từ ngày 01/7/2019.

Trải qua các giai đoạn từ khảo sát hiện trạng thực tế, thu thập phân tích cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chạy thử phần mềm, cài đặt phần mềm, đào tạo nghiệp vụ và hỗ trợ vận hành kiểm thử tại các đơn vị.

Đến ngày 15/5/2020, hệ thống phần mềm Quản lý vận hành kho xăng dầu đã hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và đủ điều kiện để triển khai áp dụng.

xang dau b12
Toàn cảnh cuộc họp

Hệ thống phần mềm Quản lý vận hành kho xăng dầu đưa vào áp dụng hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của các kho xăng dầu chặt chẽ, khoa học, tuân thủ theo các quy trình, quy định của Công ty.

- Toàn bộ hoạt động tiếp nhận kế hoạch điều độ (KHĐĐ) từ Công ty, lập kế hoạch sản xuất (KHSX) đến xây dựng và triển khai phương án vận hành đều theo cấp độ quản lý từ cao xuống thấp và ràng buộc chặt chẽ trên phần mềm theo quy trình thống nhất.

- Người dùng được cấp quyền có thể sử dụng các thiết bị cầm tay thông minh để thể truy cập vào phần mềm trên giao diện Website mọi lúc, mọi nơi nhằm kịp thời tương tác, quản lý, giám sát các hoạt động nhập xuất hàng hóa tại kho xăng dầu;

- Thông qua phần mềm có thể dễ dàng kiểm soát, theo dõi thực hiện KHSX bởi các cấp lãnh đạo, quản lý từ Công ty đến đơn vị: Công ty dễ dàng theo dõi các đơn vị thực hiện KHĐĐ trong ngày, các đơn vị dễ dàng theo dõi việc thực hiện KHĐĐ của đơn vị mình trong ngày kế hoạch; Theo dõi được tất cả KHSX của từng đơn vị, diễn biến thực hiện các nhiệm vụ trên KHSX; Theo dõi được diễn biến vận hành tại từng kho xăng dầu theo KHSX của Công ty/Đơn vị.

- Theo dõi vận hành kho xăng dầu trực quan trên màn hình Scada - mô phỏng vận động hàng hóa theo đúng bản vẽ sơ đồ công nghệ của các kho xăng dầu

- Phần mềm này được tích hợp với phần mềm Quản trị Điều độ hàng hóa để thu nhận thông tin Kế hoạch điều độ và tích hợp với hệ thống Đo mức tự động để thu nhận số liệu hàng hóa tại các bể chứa xăng dầu.

Việc thống nhất triển khai áp dụng hệ thống phần mềm "Quản lý vận hành kho xăng dầu" tại các đơn vị kho vận từ tháng 6/2020 tiếp tục góp phần nâng cao công tác kiểm soát đảm bảo an toàn trong tổ chức vận hành kho xăng dầu, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý điều hành, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn Công ty.

 
Đức Hải