Đại hội Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật: Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo

Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi gợi lòng tự hào dân tộc là cách làm mới trong công tác xây dựng, phát triển Đảng tại Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật.

Mới đây, sau khi tổ chức dâng hương viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1919), thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Lịch sử Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật (THUỘC PVEP) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ TTKT dâng hương viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Ủy vên BCH Đảng bộ PVEP, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTKT đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và đồng chí Trần Tấn Nghĩa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc TTKT đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Chi bộ TTKT nhiệm kỳ vừa qua.

Các báo cáo đã nêu rõ tình hình, phân tích những thuận lợi, khó khăn, kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, cụ thể một số kết quả chính trong triển khai nhiệm vụ chính trị như sau:

Thực hiện tốt nhiệm vụ Tổng công ty giao, các nhiệm vụ quan trọng này hỗ trợ, tư vấn Tổng công ty trong công tác quản lý, điều hành các dự án. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này đòi hỏi cần đầu tư nhiều thời gian, nguồn lực chất lượng và sự nỗ lực cao của tập thể CBNV TTKT.

Hoàn thành chỉ tiêu Tổng công ty giao về cung cấp dịch vụ kỹ thuật, các nhiệm vụ này hỗ trợ Tổng công ty trong công tác quản lý, điều hành các dự án, đặc biệt là tư vấn Tổng công ty trong công tác xem xét đầu tư đối với các đề án PVEP không có người tham gia điều hành (PSC); đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn đề cao và chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Trong nhiệm kỳ tới 2022-2025, Chi bộ TTKT phấn đấu xây dựng Trung tâm thành một đơn vị mạnh về nghiên cứu chuyên sâu của TCT, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của TTKT: Duy trì và phát huy các điểm mạnh về các công tác của nhiệm kỳ trước nhằm góp phần cho Tổng công ty hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác hàng năm; Xây dựng và vận hành khai thác hiệu quả hệ thống CSDL EPDP.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Tập trung xây dựng Đảng về chất, chú trọng lớp cán bộ trẻ thông qua phát triển công tác chuyên môn, chuyên sâu. Đảm bảo các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động; Các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới của Chi bộ như sau: Đạt và vượt 100% KHNV và KH Doanh thu Dịch vụ hàng năm; Giới thiệu kết nạp 05 đảng viên mới; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh, Ủy vên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ TTKT được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tuân thủ theo Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 29/4/2022 của Đảng ủy PVEP. Nhất trí cao với nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm do Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 chuẩn bị và trình bày trước Đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức Đại hội Chi bộ tại vùng đất lịch sử cách mạng - đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này của Chi bộ đã khơi dậy tinh thần cách mạng, ý chí, bản lĩnh, khát vọng và lòng tự hào trong mỗi người đảng viên của Chi bộ.

Thông qua đó nâng cao nhận thức và giáo dục truyền thống cách mạng, thiết thực trong công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 05 đồng chí tham gia Ban chấp hành, bầu đồng chí Nguyễn Anh Đức là Bí thư và đồng chí Trần Tấn Nghĩa là phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Cán bộ Đảng viên chi bộ TTKT bỏ phiếu bầu Ban chấp hành
Chi ủy mới ra mắt

Trong khuôn khổ hoạt động của Đại hội, Đoàn cán bộ đảng viên của Chi bộ TTKT đã tới thăm khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ kháng chiến cách mạng Xẻo Quít, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp; thăm quan di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ và Bảo tàng Quân khu 9 tại Thành phố Cần Thơ.

Đoàn cán bộ đảng viên Chi bộ TTKT thăm khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ kháng chiến cách mạng Xẻo Quít, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

 

Tu Linh