Đề thi minh họa môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh từ năm 2025.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc định dạng đề thi theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và được thể hiện thông qua đề minh họa, bảng năng lực - cấp độ tư duy kèm theo.

Theo đó, người học sẽ được biết đề thi gồm mấy phần, có những dạng thức câu hỏi trắc nghiệm nào, những (thành phần) năng lực nào được đánh giá trong đề minh họa.

Các câu hỏi trong đề minh họa cố gắng gắn với các bối cảnh có ý nghĩa (bối cảnh có tác dụng/có giá trị nhất định đến đời sống, thực tiễn, khoa học).

Tại thời điểm này, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới thực hiện đến lớp 11, do vậy các nội dung kiến thức được sử dụng trong các đề minh họa chủ yếu thuộc lớp 10 và 11.

Theo phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2023 của Bộ GD&ĐT), môn Tiếng Anh được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy.

Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (đề minh họa)

Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (đề minh họa)
Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (đề minh họa)
Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (đề minh họa)
Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (đề minh họa)

 

Đáp án đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (đề minh họa)

Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (đề minh họa)

Bảng năng lực và cấp độ tư duy

Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (đề minh họa)
Ngọc Châm