• Triển khai hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

    Triển khai hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

    Điểm nhấn và cũng là trọng tâm của Đề án 1968 đó là thiết kế, xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số nhằm đáp ứng nhu cầu xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại.

  • Xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước

    Xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước

    Hoạt động xúc tiến thương mại đặt mục tiêu hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm trước mắt khắc phục khó khăn về gián đoạn thị trường trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19 và về lâu dài, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác các cơ hội từ FTAs.