Kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, dự báo giá thị trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BTC quy định công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.
phan tich gia thi truong
Từ ngày 01/7/2024, mức chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BTC

Theo Thông tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu; báo cáo tổng hợp phục vụ họp Ban chỉ đạo điều hành giá trình Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá; báo cáo giá thị trường tổng hợp của các địa phương trên cả nước định kỳ gửi các Bộ, các Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan khác có liên quan để cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát của các cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

Các Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý trình trực tiếp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu; định kỳ, đột xuất gửi báo cáo cho Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư này để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ họp Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường thuộc địa bàn quản lý trình trực tiếp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu; gửi báo cáo cho Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư này để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ họp Ban Chỉ đạo điều hành giá khi có yêu cầu.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường gửi Bộ Tài chính theo kỳ báo cáo quy định tại Thông tư này; báo cáo giá thị trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

Nội dung chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024

Các nội dung chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024 bao gồm:

- Chi khoản công tác phí cho cán bộ được phân công nhiệm vụ thu thập giá thị trường trực tiếp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư 29/2024/TT-BTC;

- Chi công tác phí cho các đoàn công tác khảo sát, điều tra, thu thập thông tin giá thị trường điểm c khoản 4 Điều 4 Thông tư 29/2024/TT-BTC;

- Chi tiền họp tại các cuộc họp phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường;

- Chi văn phòng phẩm, nước uống, biên soạn và in ấn tài liệu cho các cuộc họp phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường;

- Chi xây dựng các báo cáo giá thị trường.

Kinh phí bảo đảm thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2024/TT-BTC được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Mức chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường từ ngày 01/7/2024

Căn cứ yêu cầu, tính chất của nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, cơ quan thực hiện tổng hợp phân tích, dự báo giá thị trường có trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách nhà nước được phân cấp, giao hằng năm của minh để chi cho các hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường theo các nội dung chi, mức chi theo quy định để phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường phục vụ công tác quản lý, điều tiết giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BTC.

Cụ thể, mức chi của các nội dung chi cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường như sau:

- Cán bộ được phân công nhiệm vụ thu thập giá thị trường trực tiếp được hưởng tiền công tác phí khoán theo tháng theo quy định tại Điều 8 Thông tư 29/2024/TT-BTC;

- Công tác phí cho các đoàn công tác khảo sát, điều tra, thu thập thông tin giá thị trường thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC;

- Mức tiền họp tại các cuộc họp phục vụ xây dựng báo cáo giá thị

+ Chủ trì: mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp.

+ Các thành viên tham dự: mức chi 100.000 đồng/người/cuộc họp.

- Mức chi văn phòng phẩm, nước uống, biên soạn và in ấn tài liệu cho các cuộc họp thực hiện thanh toán theo thực tế hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Mức chi xây dựng các báo cáo giá thị trường:

+ Báo cáo giá thị trường chuyên ngành của các Bộ, báo cáo giá thị trường của địa phương: 1.200.000 đồng/báo cáo.

+ Báo cáo giá thị trường tổng hợp định kỳ và đột xuất của Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo phục vụ họp Ban Chỉ đạo điều hành giá: 8.000.000 đồng/báo cáo.

(Điều 20 Thông tư 29/2024/TT-BTC)

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

 

Xuân An