Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
05/06/2023 lúc 10:30 (GMT)

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 

Đoàn Thanh niên với công tác

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ta đã xác định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội hậu bị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đó, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Có thể nói trách nhiệm của tổ chức Đoàn ở đây vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là trách nhiệm xã hội trong suốt tiến trình cách mạng và xây dựng đất nước, cả trước mắt cũng như lâu dài.

Để tổ chức Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả nhất, chúng ta cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn trong nắm bắt định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; phát huy thiết chế văn hóa của Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Đoàn và phát huy cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn cơ sở cần phát huy hơn nữa vai trò, thể hiện thông qua việc đề xuất, triển khai những chương trình, hoạt động, mô hình, giải pháp cụ thể, ý nghĩa, thiết thực…

Thống nhất từ nhận thức...

Những năm qua, công tác giáo dục chính trị được Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm triển khai, nhất là qua triển khai các đợt hoạt động: Chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Công Thương; Chào mừng kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được các cấp đoàn Bộ quan tâm triển khai với đa dạng các hình thức tuyên tuyền góp phần kịp thời truyền tải các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước tới cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
          Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc Khánh Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), sáng ngày 25/8/2022, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức sinh hoạt chính trị tại Phòng Truyền thống ngành Công Thương. Hoạt động là sự kiện đầu tiên của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công Thương sau thành công của Đại hội Đoàn Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 14-15/8/2022.
          

 

Điểm nổi bật trong công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Bộ là việc đổi mới và đa dạng phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục của đoàn. Đoàn Bộ đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông trong việc triển khai nội dung tuyên truyền và giáo dục của đoàn. Đồng thời, Đoàn Bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tế; giáo dục cho đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt tại các địa điểm lịch sử, văn hóa.

Tích cực triển khai bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm vận động các đoàn viên tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp; thường xuyên quán triệt về Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Công Thương để toàn thể đoàn viên nắm vững tình hình, nhiệm vụ; qua đó tích cực và nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt các công việc được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tích cực hưởng ứng, tham gia và chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia đầy đủ các Chương trình, Hội nghị với mục đích tập huấn, giáo dục, đào tạo do Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tổ chức, bao gồm:

    〉Triển khai việc kiểm tra, thi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam;

    〉Hội nghị cán bộ đoàn chủ chốt, triển khai các nội dung trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023;

   〉Diễn đàn "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực";

   〉Hành trình giáo dục truyền thống và lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023 kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023);

    〉Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2023;

    〉Triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 theo kế hoạch của Đảng ủy Khối;

    〉Triển khai cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023;

    〉Triển khai cho 100% đoàn viên của đơn vị đăng ký Chương trình Rèn luyện đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp tổ chức 04 hoạt động, sự kiện gắn liền với công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên. 

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

... đến những hành động cụ thể

Từ những nhận thức cơ bản về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã thống nhất, hiện thực hóa thành những hoạt động thiết thực, cụ thể.

Với nhiều hoạt động tình nguyện đa dạng, phong phú, đầu tư một cách có hiệu quả, những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Bộ Công Thương đã tạo dấu ấn khá đậm nét. Đặc biệt, những hoạt động thiện nguyện của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương không đơn giản là mang tính vật chất, cứu trợ mà còn thể hiện rõ vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua hoạt động này, tổ chức Đoàn ngày càng đi sát hơn, gắn bó với đời sống kinh tế và xã hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cơ sở. Đồng thời, góp phần tăng cường, gắn kết của cơ sở, nhất là các vùng khó khăn thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tạo một hình ảnh đẹp của tổ chức hậu bị của Đảng, góp phần lan tỏa những giá trị tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phong trào Thanh niên tình nguyện được Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương triển khai rộng khắp, lan tỏa, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia giải quyết các vấn đề chung của xã hội, của đất nước. Nét nổi bật trong triển khai các phong trào thanh niên tình nguyện, đó là: linh hoạt, đổi mới phương thức triển khai phù hợp với tình hình; chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm tăng quy mô, sự đa dạng, lan tỏa và hiệu quả của hoạt động. 

Việc gắn các phong trào tình nguyện với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ đã được quan tâm, đẩy mạnh triển khai; nội dung các hoạt động tình nguyện đã tập trung hướng vào giải quyết các vấn đề xã hội và hướng đến đối tượng là trẻ em, các gia đình của hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các trường học tại địa bàn khó khăn. 

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã chủ trì, tổ chức 06 hoạt động tình nguyện tại các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

Việc triển khai thực hiện các phong trào được Đoàn Thanh niên Bộ và các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh với sự đổi mới, đa dạng hóa về phương thức tổ chức; phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn; tăng cường tính liên kết, phối hợp trong tổ chức các hoạt động; thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện và sức trẻ của thanh niên.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

 

          

Có thể nói, với việc tổ chức sâu rộng chuỗi các hoạt động tình nguyện, từ thiện trên khắp vùng miền cả nước, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực tế đời sống kinh tế xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó trên thực tế. Đồng thời, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cơ sở để từ đó đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

          

Trang chủ

Bài mới

Xem nhiều

Multimedia

Tạp chí