Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 theo 5 phương thức xét tuyển, với tổng chỉ tiêu là 1900.

Phương thức xét tuyển Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:

Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông các năm 2022, 2023, 2024 (Trừ Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024)

- Xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Riêng đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc), ngoài các điều kiện nêu bên dưới, thí sinh cần phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh 2022, cụ thể là : thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi (Trừ Phương thức 5:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024). Đối với các ngành ngoài sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định bên dưới.

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau. 

- Điểm môn Ngoại ngữ (nếu lấy từ học bạ) dùng để xét tuyển (tính điểm xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, …) là điểm của môn Ngoại ngữ thứ nhất (Ngoại ngữ 1). 

- Thí sinh chỉ được sử dụng căn cước công dân để đăng ký xét tuyển. 

- Thí sinh không cung cấp đầy đủ các minh chứng theo quy định trong quá trình đăng ký trực tuyến không được xét tuyển. 

- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên đối tượng. 

- Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo quy định 

+ Điểm ưu tiên được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

+ Tổng điểm đạt được là tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) và tính theo công thức sau: 

Tổng điểm đạt được = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm Môn ngoại ngữ x 2) x 3/4 + Tổng điểm đạt được được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

+ Điểm ưu tiên được xác định theo công thức trên đối với thí sinh đạt tổng điểm đạt được ≥ 22,5; đối với các thí sinh có Tổng điểm đạt được < 22,5 thì sẽ được cộng mức điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã xét tuyển: 301)

Tuyển thẳng theo quy định trong “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2 : Xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Mã xét tuyển: 303)

- Điều kiện nộp hồ sơ:

+ Thí sinh nộp hồ sơ minh chứng kèm theo đối với từng nhóm. Đối với nhóm 4 thí sinh phải nộp bảng điểm kèm theo chứng chỉ (nếu chứng chỉ không thể hiện điểm). 

+ Đối với các thí sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng, thí sinh chỉ được chọn một để đăng ký xét tuyển. 

- Nguyên tắc xét tuyển: 

+ Xét tuyển theo thứ tự nhóm; 

+ Xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao đến thấp đối với từng nhóm cho đến hết chỉ tiêu. Đối với các thí sinh đồng điểm, tiêu chí phụ là điểm trung bình HKI lớp 12; 

+ Đối với mỗi thí sinh, tất cả các nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển; 

+ Điểm xét tuyển được tính là tổng của điểm Điểm qui đổi + Điểm ưu tiên (nếu có) 

- Nguyên tắc quy đổi điểm: 

+ Quy đổi theo thang điểm 300 + Có sự công bằng giữa các chứng chỉ sử dụng để quy đổi điểm. 

- Cách tính điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên = [(300- Điểm quy đổi)/75] x 10 x Mức điểm ưu tiên theo quy định 

+ Điểm ưu tiên được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

+ Điểm ưu tiên được tính theo công thức trên đối với thí sinh đạt Điểm quy đổi ≥ 225, đối với các thí sinh có Điểm quy đổi < 225 thì sẽ được cộng mức điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

a. Nhóm 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT tham gia các vòng thi tuần trở lên trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên đài truyền hình Việt Nam (VTV) các năm 2022, 2023 và 2024.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024

b. Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa thuộc các năm 2022, 2023 và 2024 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chương trình dành cho học sinh lớp 12).

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024

c. Nhóm 3: Thí sinh là người Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam và có điểm trung bình chung các học kỳ cấp THPT (trừ học kỳ cuối của năm học cuối cấp THPT) từ 7,5 trở lên quy đổi theo thang điểm 10. Trường hợp không có điểm trung bình các học kỳ, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xem xét, quyết định.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024

d. Nhóm 4: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế thỏa mãn điều kiện sau đây:

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024

- Đối với các ngành cử nhân (không phải ngành sư phạm), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau: 

+ Thí sinh sử dụng tổ hợp có môn Ngoại ngữ tương ứng với chứng chỉ để xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

+ Điểm các môn (trừ môn Ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển từ 6.00 điểm trở lên. 

- Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

- Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ có thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Nếu chứng chỉ không ghi ngày cấp thì thời hạn 02 năm kể từ ngày thi. 

- Nhà trường chỉ chấp nhận những chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (quốc gia và quốc tế) của các thí sinh đã tham dự kỳ thi trực tiếp tại các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ đã được phê duyệt bởi Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của các minh chứng cung cấp để xét tuyển.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024

e. Nhóm 5 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt Học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. 

Mức điểm trung bình xét tuyển được tính như sau: Mức điểm trung bình = (ĐTB lớp 10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB HKI lớp 12) / 3

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ (Mã xét tuyển: 200) 

- Điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) cộng điểm ưu tiên (nếu có). 

- Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

- Nguyên tắc xét tuyển: 

+ Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

+ Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn Ngoại ngữ x 2) x 3/4 

+ Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào : 

+Đối với các ngành cử nhân (không phải ngành sư phạm): Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ 18,00 điểm trở lên. 

- Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn Ngoại ngữ. 

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2024 (Mã xét tuyển: 402) 

- Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu các thí sinh có tổng điểm bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. HCM đạt từ 600 điểm trở lên và điểm trung bình cộng của điểm trung bình môn Ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 THPT đạt từ 6.5 trở lên. Điểm môn Ngoại ngữ lấy từ học bạ. 

- Nguyên tắc xét tuyển: 

+ Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. + Điểm xét tuyển = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên (nếu có). 

+ Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (Mã xét tuyển: 100) 

- Điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) của kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cộng điểm ưu tiên (nếu có). 

- Nguyên tắc xét tuyển: 

+ Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. + Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn Ngoại ngữ x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có). 

+ Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 theo quy định hiện hành và được công bố sau khi có kết quả kỳ thi. 

- Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn Ngoại ngữ. Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (danh sách thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp năm 2024 do Bộ GD&ĐT công bố), trường hợp thí sinh thuộc diện xét tốt nghiệp đặc cách năm 2024 đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của Nhà trường. Thời gian đăng ký bổ sung cho những thí sinh thuộc đối tượng này theo quy định của Đại học Đà Nẵng. 

Hình thức đăng ký: theo quy định của Đại học Đà Nẵng.

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo:

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024

 

Chỉ tiêu (dự kiến) cho từng ngành và từng phương thức :

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2024

 

Thùy Dương