Từ 01/7/2024 sẽ điều chỉnh chế độ nâng bậc lương với 2 đối tượng công chức, viên chức

Từ ngày 01/7/2024, là ngày chính thức cả nước thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Theo đó, sẽ điều chỉnh chế độ nâng bậc lương với 2 đối tượng công chức, viên chức.
chính sách tiền lương mới

Từ 01/7/2024  sẽ  điều chỉnh chế độ nâng bậc lương với 2 đối tượng công chức, viên chức 

Điều chỉnh chế độ nâng bậc lương với 2 đối tượng công chức, viên chức 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó từ ngày 01/7/2024, là ngày chính thức cả nước thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Theo đó, căn cứ theo tiết 3.1 khoản 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì việc cải cách tiền lương sẽ tạo ra 02 bảng lương mới đối với công chức, viên chức như sau:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

Khi thực hiện cải cách tiền lương, toàn bộ bảng lương mới của công chức, viên chức (giữ chức vụ lãnh đạo và không giữ chức danh lãnh đạo) sẽ được thiết kế dựa trên các yếu tố cụ thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Theo đó, khi thực hiện cải cách tiền lương, sẽ điều chỉnh cũng như hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn để phù hợp hơn với quy định bảng lương mới.

Như vậy, dự tính từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương, trong đó điều chỉnh chế độ nâng bậc lương với 2 đối tượng công chức, viên chức sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

Các yếu tố để xây dựng bảng lương mới 

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 các yếu tố được xác định để thiết kế bảng lương mới như sau:

- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

- Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

- Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Cơ cấu tiền lương mới 

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Việc cải cách tiền lương sẽ tạo ra 02 bảng lương mới đối với công chức, viên chức gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

Xuân An