Ấn tượng chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam" năm 2017