Ngày 20/2/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vượt hàng rào phi thuế quan

Theo Bộ Công Thương, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hỗ trợ để hiểu và giải quyết các vấn đề trong giao dịch quốc tế thông qua “Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại của Việt Nam: Đối phó với vấn đề phi thuế quan trong thương mại”.
Thy Thảo

Video khác