Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thái Bình xứng đáng là cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng

Trong những ngày này, ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước đang dấy lên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cá
Việc Trường Đại học Thái Bình thực hiện tiếp nhận cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang tới những cơ hội mới, tạo sức mạnh đồng bộ cho sự phát triển bền vững của nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.ảnh: Thành Tâm
Nhìn lại năm học 2013 - 2014, là năm thứ hai Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học hệ chính quy và các bậc học từ các năm trước chuyển sang, quy mô đào tạo 2.373 sinh viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương cùng với sự cố gắng phấn đấu của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá tốt trên nhiều lĩnh vực.
Trong năm học 2013 - 2014, nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, là năm đầu tiên thực hiện đào tạo theo tín chỉ, xây dựng Đề án đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học; hoàn thành việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trong trường; mở thêm các ngành học mới; đổi mới công tác dạy và học, công tác quản lý và tổ chức thi, thực hiện tốt các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...; thực hiện tốt chương trình đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học theo Đề án 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sinh viên của trường có ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng, có ý chí phấn đấu và có hoài bão của tuổi trẻ, thực hiện tốt nội quy, quy chế, tỷ lệ chuyên cần đạt 98%, nhiều em đã được kết nạp Đảng. Các em luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào do nhà trường phát động, đã xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó trong học tập, công tác, thể hiện rõ ý chí phấn đấu để lập thân, lập nghiệp.
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng chương trình hành động thể hiện quyết tâm cao để thực hiện, từng bước hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện và hoàn thiện mục tiêu đào tạo toàn diện theo 5 kỹ năng của sinh viên và 5 chuẩn mực đạo đức theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, giáo viên nhà trường tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo hết mình vì sự phát triển chung. Nhiều thầy cô giáo hết lòng vì sinh viên, không quản ngại khó khăn giúp đỡ các em học tốt, được sinh viên tin yêu. Trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng không ngừng tăng lên. Năm học 2013 - 2014 có 10 giáo viên đi học tiến sĩ. Hiện nay, hầu hết cán bộ quản lý, giảng viên đều có trình độ thạc sĩ trở lên. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy truyền thống, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác khác như xã hội từ thiện, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, luôn là một điển hình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Thầy và trò trong giờ thực hành CNC.

Là trường trọng điểm của tỉnh, được nâng cấp từ tháng 9/2011 trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình, tuy nhiên cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, quy mô ngành nghề đào tạo của trường còn hạn chế. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Công Thương, các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sau một thời gian tích cực chuẩn bị và triển khai thực hiện, ngày 24/10/2014, việc bàn giao và tiếp nhận cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vào Trường Đại học Thái Bình đã chính thức được thực hiện, mở ra một thời kỳ mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực của Trường Đại học Thái Bình. Bước vào năm học 2014 - 2015, Trường Đại học Thái Bình có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Nhằm tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Thái Bình quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
Một là, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy đồng thời giữ vững sự ổn định để phát triển nhà trường và tái cấu trúc Trường Đại học Thái Bình
Hai là, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo các bậc học trong nhà trường. Tiếp tục đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, đổi mới và thống nhất phương pháp quản lý, hoàn thiện chuẩn đầu ra các ngành, các bậc học, đặc biệt là bậc đại học.
Ba là, tiếp tục mở thêm ngành nghề đào tạo, tăng cường và đổi mới công tác tuyển sinh, từng bước mở rộng quy mô đào tạo, đặc biệt là các ngành kỹ thuật. Thực hiện liên kết với các trường đại học lớn trong cả nước để đa dạng hóa cấp học, ngành học và hình thức đào tạo.
Bốn là, tích cực nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, đặc biệt ưu tiên đào tạo tiến sĩ, khuyến khích những người có học hàm, học vị cao về trường giảng dạy.
Năm là, tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường sư phạm chuẩn mực, làm tốt công tác xã hội, từ thiện, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, không mắc các tai tệ nạn xã hội.
Sáu là, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể vững mạnh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, đặc biệt quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhà trường.
Những cơ hội và thách thức đối với Trường Đại học Thái Bình đang ở phía trước. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự tin yêu của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, với truyền thống, sức mạnh của một tập thể đoàn kết, thống nhất, đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, tin tưởng thời gian tới Trường Đại học Thái Bình sẽ vững bước phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo những thế hệ sinh viên vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực góp phần cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thành công việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                                                                               Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang
                                                                                                Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
                                                                                       kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình