5 đối tượng được miễn lệ phí môn bài kể từ ngày 23/8/2020

Theo Thông tư 65/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2020 của Bộ Tài chính, sẽ có thêm 5 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Thứ nhất là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

Lĩnh vực nông nghiệp hoạt động được xác định theo quy định tại Thông tư số 09/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá.

Thứ hai là quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Thứ ba, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 1/1 đến ngày 31/12) đối với tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Thứ tư là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Thứ năm là cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Thông tư số 65/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 302/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2020.

Hoàng Hà (t/h)