70% phí sở hữu công nghiệp sẽ nộp về ngân sách

Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là tổ chức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, trong đó dự kiến nộp về ngân sách 70% số tiền thu được.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Thông tư số 263/2016/TT-BTC như sau: Tổ chức thu phí được để lại 30% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo Mục lục NSNN hiện hành.

Hiện nay, tổ chức thu phí được để lại 85% số tiền phí thu được trước khi nộp NSNN, để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số còn lại 15% trên tổng số tiền phí thu được nộp vào NSNN.

Cũng theo quy định hiện nay, lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách, đơn chuyển đổi) và lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phép gia hạn), đều có mức nộp là 150 nghìn đồng.

Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là tổ chức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC được thu bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp thu phí thông qua Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được thu bằng Franc Thụy Sỹ (CHF) trên cơ sở quy đổi mức thu bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái chính thức của Liên hợp quốc.

Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp bằng tiền mặt hoặc qua dịch vụ bưu chính cho tổ chức thu phí, lệ phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu phí, lệ phí. Đối với phí thu qua Văn phòng quốc tế của WIPO, phí được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu phí mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng Việt Nam.

 

T.Xuân