9 giải pháp trọng tâm của Tập đoàn Dầu khí trong năm 2019

Năm 2019, là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Trên cơ sở các chỉ tiêu sản lượng được Chính phủ giao nêu trên, kế hoạch ngân sách quốc gia năm 2018 được Quốc hội thông qua với phương án giá dầu là 65USD/thùng.  Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trọng tâm, gồm:

 1. Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn và các đơn vị.

 2. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2019, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 là 05-10 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh. Đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2019 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

3. Tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN ngày 11/8/2017, trong đó tập trung:

 • Trong quý I/2019 tiếp tục bám sát, giải trình các Bộ/ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ các đề án gồm:
 • Đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2020;
 • Đề án cơ cấu lại PVEP trước khi thực hiện cổ phần hóa;
 • Đề án tái cơ cấu chuyển giao vốn PVN tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam;
 • Đề án sắp xếp đối với Trường Đại học dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam.

4. Bám sát diễn biến giá dầu năm 2019 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2019, trong đó tập trung:

 • Các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
 • Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác dự báo thị trường để luôn chủ động cân đối hợp lý sản lượng khai thác của từng mỏ so với giá thành.
 • Điều phối hợp lý giữa sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế biến để đảm bảo hiệu quả giữa: chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP), thu ngân sách nhà nước của Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả của doanh nghiệp (PVN).
 • Thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính từ cân đối nguồn vốn, dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh để ứng phó kịp thời với những biến động của giá dầu thô trong năm 2019.

 5. Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29/9/2017. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

6. Đẩy mạnh công tác thu xếp vốn và giải ngân các dự án đầu tư. Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2019, phấn đấu:

 • Ký 01- 02 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước.
 • Đưa 02 mỏ/công trình mới ở trong nước vào khai thác gồm: mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12; dự kiến đưa vào khai thác tháng trong 01/2019); giàn BK-20 (lô 09-1; dự kiến đưa vào khai thác trong quý IV/2019.

7. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

8. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

9. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Nguyên Hà