Bộ Công Thương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Lãnh đạo Bộ

Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ giúp Lãnh đạo Bộ Công Thương nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được tốt hơn.

Thực hiện Quy định số 262/QĐ-TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, chiều ngày 24/12/2018, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và các Thứ trưởng Bộ Công Thương năm 2018.

Đối tượng được tham gia ghi phiếu tín nhiệm là Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương; Trưởng các cơ quan tham mưu giúp vệc Bộ trưởng; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và Cục trưởng các Cục thuộc Bộ; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc) các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương (Công ty Nhà nước). Như vậy, số đại biểu ghi phiếu được triệu tập gồm 93 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí vắng mặt có lí do (công tác nước ngoài).

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Lãnh đạo Bộ Công Thương năm 2018 là công việc rất quan trọng, thường xuyên của Đảng nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, như là kỳ "sát hạch" Lãnh đạo Bộ Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ được giao để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với Lãnh đạo Bộ Công Thương năm 2018 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; kết quả phiếu tín nhiệm được công khai trong tập thể lãnh đạo cùng cấp và báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý, quyết định đối với cán bộ đó.

Phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Người có tín nhiệm thấp, tùy theo mức độ sẽ xem xét không quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị tham gia ghi phiếu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng thực tế, công tâm đối với các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công Thương. Bởi vì, kết quả phiếu tín nhiệm sẽ giúp Lãnh đạo Bộ Công Thương nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được tốt hơn. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công Thương ngày càng hoàn thiện và nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tin, ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần Quy định 262 của Bộ Chính trị và các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương.

Các đồng chí thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm viết Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ với tư cách là Lãnh đạo Bộ trong giai đoạn từ 2015 đến nay (không quá 10 trang) về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực thực tiễn. Căn cứ vào các tiêu chí theo Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ, người ghi phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận, đánh giá khách quan về người được lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Kết thúc Hội nghị, Đại diện Văn phòng Ban cán sự Đảng đã thông báo kết quả kiểm phiếu. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương