Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao sai dự toán cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 tỉnh

Bộ Kế hoạch-Đầu tư giao sai dự toán như giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 tỉnh tham gia Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 vay ADB từ nguồn chi theo cơ chế tài chính trong nước sang ghi thu ghi chi nên đến nay vẫn chưa thể giải ngân.
Bộ KHĐT giao sai dự toán như giao cho Bộ GD&ĐT và 16 tỉnh tham gia Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2
Bộ KHĐT giao sai dự toán cho Bộ GD&ĐT và 16 tỉnh tham gia Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn NSTW theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 60.000 tỷ đồng trong đó số được phân bổ cho các Bộ, ngành địa phương để nhập vào hệ thống Tabmis là 56.700 tỷ đồng, trong đó:

- Dự toán giao cho các Bộ, ngành trung ương là 18.216 tỷ đồng;

- Dự toán giao cho các địa phương là 38.484 tỷ đồng

Theo số liệu trên hệ thống Tabmis, tính đến hết ngày 24/6/2020, tỷ lệ nhập dự toán trên Tabmis chi tiết theo dự án so với kế hoạch vốn được giao của các cơ quan đạt 85,2% (48.286 tỷ đồng), trong đó các Bộ, ngành đạt tỷ lệ 82,5% (15.030 tỷ đồng) và các địa phương đạt tỷ lệ 86,4% (33.256 tỷ đồng).

- Đối với các Bộ: 7/12 Bộ đã nhập và phân bổ 100% dự toán vốn vay nước ngoài trên Tabmis; 4/12 Bộ đã nhập và phân bổ trên 70% dự toán; riêng Bộ NNPTNT nhập dưới 50% dự toán (do dự kiến hủy khoảng 50% dự toán).

- Đối với các địa phương: 59/62 địa phương đã nhập và phân bổ Tabmis trên 50% dự toán vay nước ngoài; 2/62 địa phương còn lại nhập và phân bổ dự toán đạt tỷ lệ dưới 50% so với dự toán được giao là Hà Nam (17,7%), Đăk Nông (42,2%); riêng Hải Dương, theo thông tin trên hệ thống Tabmis chưa nhập và phân bổ dự toán (dự toán được giao là 115,2 tỷ đồng).

Tình hình nhập và phân bổ dự toán vốn vay nước ngoài trên hệ thống Tabmis đến nay đã có nhiều cải thiện so với cuối Quý I/2020, đặc biệt sau khi có các văn bản đôn đốc từ Bộ Tài chính, và sau khi có các giải pháp rà soát, chỉ đạo sát sao từ các cơ quan chủ quản.

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đề nghị hủy số tiền 300 tỷ đồng /400 tỷ đồng dự kiến bố trí cho Dự án Đại học KHCN Hà Nội
Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đề nghị hủy số tiền 300 tỷ đồng /400 tỷ đồng dự kiến bố trí cho Dự án Đại học KHCN Hà Nội

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện 2 vấn đề

Một là, đề nghị trả lại kế hoạch vốn như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđề nghị hủy 1.808 tỷ đồng/ 3.638 tỷ đồng dự toán của Bộ để chuyển cho các Bộ, địa phương khác, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đề nghị hủy số tiền 300 tỷ đồng /400 tỷ đồng dự kiến bố trí cho Dự án Đại học KHCN Hà Nội do Dự án không thể giải ngân theo kế hoạch.

Hai là, Bộ Kế hoạch-Đầu tư giao sai dự toán như giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 tỉnh tham gia Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 vay ADB từ nguồn chi theo cơ chế tài chính trong nước sang ghi thu ghi chi nên đến nay vẫn chưa thể giải ngân.

Số còn lại chưa phân bổ, theo thông tin từ các cơ quan chủ quản, chủ yếu do các nguyên nhân: đến cuối năm 2019, nhiều dự án mới được giao kế hoạch trung hạn 2016-2020 nên một số hạng mục phải chuyển sang giai đoạn 2021-2025 để thực hiện; hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn, đề nghị chuyển cho các Bộ, ngành, địa phương khác.

Thủy Tạ