Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 25% năm 2019

Tổng sản lượng điện trong năm 2018 của NT2 đạt 4,75 tỷ kWh, vượt 3% kế hoạch năm.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) đã công bố Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 diễn ra vào 19/04 tới đây.

Theo đó, năm 2019, NT2 dự kiến sản lượng điện sản xuất ước khoảng 4,65 tỷ kWh. Tổng doanh thu dự kiến 7.482 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 782 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 5% so kết quả đạt được năm 2018. Lãi ròng sau thuế dự kiến thu về 743 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 25%.

Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của NT2 gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi cho các nhà máy nhiệt điện, các mỏ khí suy giảm nên không đủ điều kiện cung cấp khí cho vận hành, giá khí tăng cao, dẫn đến giá thành sản xuất tăng cao.

Tổng sản lượng điện trong năm 2018 của NT2 đạt 4,75 tỷ kWh, vượt 3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu cả năm đạt 7.774 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017 và vượt 12% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 782 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2017 tuy nhiên vẫn vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó dành hơn 690 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 24% bằng tiền mặt. Số cổ tức này đã được công ty tạm ứng làm 2 đợt trước đó.

T.H