Dùng 70% lệ phí lãnh sự cho mua trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho phép dùng 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện Dự án Mua trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
Tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2019 cho Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2019; chủ trì kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2019.

Trong Quyết định này, Thủ tướng giao cho Bộ Ngoại giao thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2019; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí theo kế hoạch được giao.

Phần của Bộ Tài chính là hướng dẫn cụ thể trong những trường hợp có phát sinh kinh phí do chệnh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải ngân cả năm kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2019.

Bắc Hà