EVN GENCO3 - Lợi nhuận tăng 10% sau soát xét

Tính đến ngày 30/06/2019, tổng tài sản của Genco3 ở mức hơn 77.613 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu chiếm gần 10.700 tỷ đồng.
EVNGENCO 3

Sau soát xét, Genco3 ghi nhận doanh thu thuần trong nửa đầu 2019 đạt hơn 22.380 tỷ đồng

Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVN Genco3, PGV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét và công văn giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh hợp nhất nửa đầu 2019 trước và sau soát xét.

Cụ thể, sau soát xét, Genco3 ghi nhận doanh thu thuần trong nửa đầu 2019 đạt hơn 22.380 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu tiêu thụ điện ghi nhận gần 22.236 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm và dịch vụ khác.

Chi phí tài chính của Genco3 giảm gần 13% so với cùng kỳ, ghi nhận mức hơn 2.069 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 1.414 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ này Genco3 có ghi nhận thêm lãi từ hoạt động liên doanh liên kết hơn 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này. Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm của Công ty đạt 414,5 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ 2018 và tăng 10% so với con số lãi sau thuế mà Công ty tự lập trước đó.

Thanh Xuân (t/h)