HNX bổ sung quy định về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) bổ sung loại chứng khoán giao dịch đối với trái phiếu doanh nghiệp (trước đó chỉ có cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ETF).

Các quy định về giao dịch trái phiếu niêm yết trên HNX như sau:

Các quy định về giá giao dịch

- Đơn vị yết giá đối với giao dịch trái phiếu là 01 đồng.

- Không quy định giới hạn dao động giá đối với giao dịch trái phiếu.   

Các quy định về giao dịch   

- Đơn vị giao dịch: Đơn vị giao dịch đối với giao dịch khớp lệnh trái phiếu là 100 trái phiếu; Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận là 1 trái phiếu;

- Lệnh áp dụng cho giao dịch trái phiếu trong phiên khớp lệnh liên tục là lệnh LO, trong phiên khớp lệnh định kỳ là lệnh ATC và lệnh LO (không áp dụng lệnh PLO đối với giao dịch trái phiếu).

Trước đó, ngày 24/1, Tổng Giám đốc HNX đã ký Quyết định số 62/QĐ-SGDHN về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Giao dịch Chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã được ban hành theo quyết định số 653/QĐ-SGDHN nhằm hoàn thiện các quy định về thị trường trong đó có quy định về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên HNX.

T.Xuân