Hướng dẫn ưu đãi đầu tư đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Dự thảo nêu rõ về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế (KCN, KKT) có phát sinh các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại KCN, KKT thì:

Đối với tài sản cố định: Được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45.

Đối với chi phí (trừ trường hợp nêu trên): Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN.

Về ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại KCN, KKT, dự thảo nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại KCN, KKT được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.