Làm rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng hơn về thời hạn giao, công nhận khu vực biển

Về thời hạn giao, công nhận khu vực biển tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 dự thảo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, trao đổi với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ nội dự thảo Nghị định mới quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển để hoàn thiện dự thảo đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Về thời hạn giao, công nhận khu vực biển tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 dự thảo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, trao đổi với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn theo hướng:

Đối với các dự án đầu tư nói chung (bao gồm cả các dự án nhỏ, có thời gian thực hiện ngắn…) thì thời hạn giao khu vực biển là không quá 30 năm (có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm).

Riêng đối với các dự án đầu tư có thời gian thực hiện trên 30 năm thì thời hạn giao khu vực biển phải tương ứng với thời gian thực hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về đầu tư và không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Dự thảo Nghị định Quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển gồm 6 Chương, 36 điều với các nội dung chủ yếu:

Chương I: Quy định chung;

Chương II: Giao, công nhận, trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển;

Chương III: Thu hồi khu vực biển, chấm dứt hiệu lực quyết định giao khu vực biển;

Chương IV: Phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển;

Chương V: Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước

Chương VI: Điều khoản thi hành.

Dưới đây là nguyên văn khoản 1 và khoản 2 của Điều 6 Dự thảo Nghị định Quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển:

Điều 6. Thời hạn giao khu vực biển

1. Thời hạn giao khu vực biển tối đa không quá 30 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

2. Trường hợp thời hạn giao khu vực biển quy định tại khoản 1 Điều này đã hết, thời hạn trong giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên còn hiệu lực, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biển thì được xem xét cấp mới quyết định giao khu vực biển theo quy định của Nghị định này.

Phong Thổ