Mường Nhé: Xóa đói giảm nghèo nhờ xây dựng nông thôn mới

Cho đến nay Mường Nhé vẫn là huyện vùng cao nghèo nhất trong 65 huyện nghèo của cả nước. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện tại Mường Nhé đã làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên là huyện vùng cao, biên giới nằm trong 65 huyện nghèo nhất cả nước. Huyện luôn xác định xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng NTM là mục tiêu cốt lõi, do đó, thời gian qua, Ban chỉ đạo Nông thôn mới của huyện đã ban hành các chỉ thị, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM theo từng giai đoạn.

Các cấp, ngành, đoàn thể của huyện đã tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay xây dựng NTM, đồng thời thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Quá trình xây dựng NTM đã và đang tạo nhiều chuyển biến tích cực tại nhiều thôn bản vùng cao của huyện biên giới Mường Nhé. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, những giải pháp sáng tạo nên việc xây dựng NTM ở Mường Nhé đã thực sự đi vào cuộc sống; trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trên cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thực tế của bà con tại từng địa phương.

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2016-2020, đến hết năm 2018, bình quân toàn huyện đạt 7,6 tiêu chí/xã. Trong đó có 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 1 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2020 đạt bình quân 15,3 tiêu chí/xã, tăng 10,7 tiêu chí/xã so với 2015.

Quá trình triển khai xây dựng NTM thực sự tạo ra những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của các địa phương trong toàn huyện. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực, từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường…

Mặc dù kết quả trong xây dựng NTM ở huyện Mường Nhé còn có nhiều mặt hạn chế, các tiêu chí về hộ nghèo, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa chưa có xã nào đạt. Song có thể thấy, việc xây dựng NTM đã thực sự làm thay đổi nhận thức của mỗi người dân Mường Nhé.

Trong quá trình thực hiện, các cấp, các ngành luôn phát huy vai trò làm chủ của người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, sẵn sàng góp tiền hiến đất, chung tay xây dựng quê hương. Người dân phấn khởi, cống hiến công sức đã góp phần tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, thời gian tới Mường Nhé sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân, huy động tối đa các nguồn lực xã hội và thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn để đầu tư xây dựng NTM.

Huyền Nhi